Privacy Policy

Integritetspolicy:

Integritetspolicy för True Heading AB (publ.)

För oss på True Heading AB (publ.) är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?
True Heading AB (publ.) samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:
Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress etc.

Personnummer – personnummer eller samlingsnummer

Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:
Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information
I samband med att du köper varor eller tjänster hos True Heading AB (publ.) kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp

Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om

Leverera varor och tjänster

Eventuella garanti-, service- och reklamationsärenden

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en bättre användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig

True Heading AB (publ.)  behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.

Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning)

 

True Heading AB (publ.) kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning etc.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom True Heading AB (publ.) koncernen:
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan True Heading AB (publ.) komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom True Heading AB (publ.)  koncernen.

Betal- och kreditbolag-  För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter

 

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan True Heading AB (publ.)  komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet
True Heading AB (publ.) strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast True Heading AB (publ.) eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part (utan ditt tillstånd).

Var sparar vi dina uppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om person-uppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer True Heading AB (publ.)  vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

 Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)
Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

 

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
–       om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
–       behandlingen är olaglig
–       vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.  

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse. 

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt. 

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit True Heading AB (publ.).

 

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripen profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig.
Detta gäller dock inte:
–       om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
–       om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
–       eller om du har samtyckt till behandling.

 

Kontakta oss
Personuppgiftsansvarig är True Heading AB (publ.)  som är ett svenskt bolag registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 5556658-5054 och har sitt säte i Täby.
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på  alternativ ringa 08 622 26 60.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att True Heading AB (publ.)  behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: 

 Uppdateringar
True Heading AB (publ.) förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.